2022.09.01. napjától polgári perrendtartás változásai

2022.09.01. napjától polgári perrendtartás változásai

2022-08-27

2022.09.01. napjától a polgári perrendtartásnak a személyi állapotot érintő perekre (melybe beletartoznak többek között a házassági bontóperek, a szülői felügyeletet érintő perek) vonatkozó rendelkezéseit az alábbi jogszabályi rendelkezésekkel egészítették ki, illetve módosították:

 

431. § [Perindítás]

(5) Azokban a perekben, amelyekben a bíróság a kiskorú gyermeket érintő kérdésben is határoz, a bíróság általános intézkedési kötelezettségének határideje legfeljebb tizenöt nap.

A főszabály az egyéb perekre vonatkozóan 30 nap, melyet tehát a jogalkotó a kiskorú gyermekeket érintő perekben 15 napra csökkentett.

432. § [Perfelvétel]

(3a) A perfelvételi és a folytatólagos perfelvételi tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő két hónap, ha a bíróság a perben a kiskorú gyermeket érintő kérdésben is határoz.

A főszabály az egyéb perekre vonatkozóan 4 hónap, melyet tehát a jogalkotó a kiskorú gyermekeket érintő perekben 2 hónapra csökkentett.

434. § [Érdemi tárgyalás, bizonyítás]

(8) Az érdemi és a folytatólagos érdemi tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő két hónap, ha a bíróság a perben a kiskorú gyermeket érintő kérdésben is határoz.

A főszabály az egyéb perekre vonatkozóan 4 hónap, melyet tehát a jogalkotó a kiskorú gyermekeket érintő perekben 2 hónapra csökkentett.

435. § [Ideiglenes intézkedés]

(2) A bíróság a 103. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállásának hiányában is hozhat ideiglenes intézkedést, ha a kérelmező olyan tényt valószínűsít vagy a bíróság olyan tényt észlel, amely a kiskorú gyermek érdekének védelmét szolgáló ideiglenes intézkedést megalapozza.

(3) A bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet - a bírósághoz történő érkezésétől számított - három munkanapon belül megküldi nyilatkozattételre az ellenérdekű félnek, aki arra a kézbesítéstől számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A bíróság a kérelem tárgyában a felek nyilatkozatait személyes meghallgatás útján is beszerezheti, ha azt célravezetőbbnek tartja.

(4) A bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában a kérelem bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül határoz. A másodfokú bíróság az iratoknak a másodfokú bírósághoz történő beérkezését követő harminc napon belül határoz.

A jogalkotó az ideiglenes intézkedés elbírálása során a határidőket napokban meghatározva, pontosan szabályozta.

456. § [A perfelvételi tárgyalás különös szabályai házassági bontóperben]

(4) Ha a perfelvételi tárgyaláson a felek nem békülnek ki, és perfelvételi nyilatkozataikat megtették, továbbá a perfelvételi tárgyalás elhalasztásának nincs helye, a bíróság a perfelvételt lezárja, és kitűzi az érdemi tárgyalás határnapját, vagy - ha az ügy körülményei lehetővé teszik - nyomban áttér az érdemi tárgyalásra.

Ezáltal lehetővé válik az érdemi tárgyalás azonnali megtartása és nem kell új tárgyalási határnapot kitűzni.

Top
Hívjon